کامپوزیت بیتا

پراکسید و کبالت

محصولات

پراکسید و کبالت


 متیل اتیل کتون پراکسید MEKP رایج ترین پراکسیدي که در صنایع کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرد،MEKP     است وگستره و مقادیر این پروکسید که به رزین اضافه می شود بین %1 تا %3 درصد است . براي رزینها ،   MEKP باید به همراه نمکهاي کبالت که معمولا نفتنات کبالت %6 یا اکتوات کبالت10 %و در صورت نیاز با آمینها و یا بازدارنده ها مصرف شوند. MEKP استفاده شده اغلب با اکسیژن فعال %9 به کار می رود.

 

Search