مقالات

مقالات

کامپوزیت چیست؟

کامپوزیت: کامپوزیت، کامپوزیت پلیمری
کامپوزیت چیست؟ - 5.0 out of 5 based on 5 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کامپوزیت چیست ؟

کامپوزیت ترکیبی غیر متجانس از دو یا چند ماده به عنوان تقویت کننده و ماتریس هستند ، که از لحاظ ساختاری و شکل ظاهری با هم متفاوتند.نتیجه استفاده همزمان از مواد متفاوت مزبور ، بدست آوردن خواص عملکردی ممتاز و ویژه خواهد شد که هر کدام از آن خواص را نمی توان هرگز به صورت مجزا از مواد مزبور به دست آورد . اجزای اصلی کامپوزیتها ، به طور کامل در یکدیگر غیر قابل انحلال وادغام هستند .
کامپوزیتها معمولا بر مبنای نوع ماتریس تقسیم بندی میشوند :
ماتریسهای پلیمری ، فلزی و سرامیکی .
در کامپوزیت های پلیمری ، فایبرها یا الیاف تقویت کننده نقش اصلی را در تحمل بار اعمال شده دارند، این  در حالی است  که تقویت کننده مزبور با ماتریس احاطه شده تا موقعیت مکانی و راستای آن را در کامپوزیت حفظ نماید. ماتریس همچنین به عنوان انتقال دهنده بار اعمال شده بین الیاف و محافظت از آنها ( در برابر آسیبهای محیطی مانند دمای بالا ، رطوبت و احتمالا خوردگی ) عمل می کند.

Search